Landsbyhistorier.dk

Bryllingsgård

Gården Bryllingsgård (matr.nr. 5a) har navn efter den jord den ligger på, der hedder Bryllngs agre.

Lars Olsen overtog gården efter Hans Hansen, som havde gården indtil han døde 97 år gammel 25 Januar 1811. Lars Olsen bliver gift med Anne Hansdatter Februar1811 og får gården i fæste 20 februar 1811. Jeg ved ikke om de får nogle børn, men omkring 1822 brænder gården og Saltø skriver i deres papirer.

Stedet er brændt og udflyttet, alt er ødelagt af ildebrand tillige med alt hans indbo. Der er 4 længer 46 fag nybygget. Han har 4 heste, 3 køer, 2 kvier, 2 kalve, 2 søer, 4 grise og 5 får.
Jorden er høstet mådeligt, sået i brak 3 t. rug og 3 td halm, 3 1/2 t. alt er mådeligt behandlet, hans byggeri har tæret alt hans tid har ikke haft tid til jordbehandling.
Han har desuden sået lidt kløver, på marken er der lidt søer og eng. Der er ingen arbejdsredskaber, har en vogn tilhørende Buckholz, da hans egen er brændt, foruden en jernplov, 2 jernharver, og en træharve. Saltø skriver at det hele er drevet mådeligt og meget mere i uorden nu end før branden, haven er ikke udnyttet.

Lars Olsen bygger gården op igen under Svære forhold og meget kamp. Gården er tilsyneladende udflyttet til der hvor den ligger nu.

I 1829 dør hans kone 42 år gammel, han gifter sig igen , med Mette Hansdatter i 1830 i Vejlø kirke. Hun er 37 og han 57 år med i giftermålet er en søn af Mette Hansdatter Hans Olsen. Hun var tidligere var gift med Ole Nielsen Apernæs.

Husstanden i 1840 er Således:
Lars Olsen 67, gårdmand
Mette Hansdatter 46, hans kone
Inger Hendriksdatter 77 Enke, husmoderens moder der forsørges af Husfaderen.
Hans Olsen 12, barn
Jørgen Hendriksen 25. Tjenestekarl
Niels Nielsen 18, Tjenstedreng
Johanne Christiansdatter 29, Tjenstepige
Marie Hansdatter 15, tjenestepige.

Lars Olsen dør 21 maj 1844 af brystsyge (tuberkulose) og Enken Mette Hansdatter står som fæster, eller rettere hun står som Lars Olsens enke, lige til Sønnen overtager det. Hun dør i 1858 den 28 September af Brystsyge.
Hans Olsen overtager fæstet.

Hans Olsen
Hans Olsen var stedsøn af gårdmand Lars Olsen Bistrup, hans forældre var Ole Nielsen og Mette Hansdatter fra Appenæs. Han er født den 28 september 1828.
Hans Olsen gik i Bistrup Skole og den 29 marts 1843 blev han udskrevet og antaget til konfirmation. han var en dygtig, flittig og opmærkson elev står der i hans skudsmålsbog.

Han blev udskrevet med følgende karakterer:
Religion godt
Bibelhistorie godt
Salmer godt
Boglæsning godt
Skriftlæsning godt
Tavleregning godt
Hovedregning godt+
Skrivning godt
Opførsel godt

Hans Olsen bliver gift med Birthe Marie Hansdatter den 24 November 1858. Hun er fra Jenstrup og datter af gårdmand Hans Jensen. De får en dreng Lars Olsen født 22 december 1859 og en pige Mette Kirstine Olsen født 12 august 1867.

Husstanden i 1860 er således:
Hans Olsen 32, gårdmand
Birthe Marie Hansen 27, hans kone
Lars Olsen 1, deres søn
Christian Pedersen 24, tjenestefolk
Hans Poulsen 19, tjenestefolk
Stine Hansdatter 22, Tjenestefolk
Stine Hansdatter 18, Tjenestefolk
(og det er rigtigt der er to Stine)

I 1870 ser husstanden således ud:
Hans Olsen 41, Husfader
Birthe Marie Hansen 36, Husmoder
Lars Olsen 10, barn
Mette Kirstine Olsen 1, barn
Kirsten Hansen 23, slægtning
Hans Christian Hansen 21, slægtning
Niels Christian Høg 21, tjenestetyende
Karen Sofie Pedersen 18, tjenestetyende.

I 1878 den 31 maj dør Birthe Marie Hansen, i kirkebogen står der følgende under Anmærkninger:
Førslev den 1 juni.
Aflivet sig i vanvid
Dødsattesten fra distriktslægen med påtegning af 2 juni fra politiet.
Hun har altså været meget syg og helt ude af sig selv, på vanviddets ran.

I 1880 er husstanden således:
Hans Olsen 51, husfader, gårdmand, enkemand
Lars Olsen 20, barn
Mette Kirstine Olsen 12, Barn
Christiane Marie Olsen 26, tjenestepige
Ludvig August Hansen 15, tjenestedreng
Hans Sørensen 26, tjenestekarl.

Hans Olsen kan ikke klare konens død, så han dør 52 år gammel af sygdom den 26 april 1880.

Lars Olsen født 22 december 1859 og hjemmedøbt den 4 januar 1860. Konfirmeret Fodby 12 April 1874 med meget gode kundskaber. Han er altså søn af Hans Olsen og Birthe Marie Hansen.

Han bliver gift med Margrethe Elisabeth Christine Bylow. Hun er født i Alsted den 19 juni 1860. Hendes forældre var panelist Frederik Vilhelm Bylow og Kirsten Olsen. Hun bliver konfirmeret i 1874 , søndag efter påske.

I hendes skudsmålsbog er hun meldt afgang fra Alsted sogn til Herlufmagle 1880. Herfra er hun rejst videre i 1881 til Fodby sogn hvor hun bliver gift med Lars Olsen den 30 juni 1882.

Han overtager gården i fæste i Slutningen af 1880, Han er bare 20 år. Men inden den er gården blevet Synet og taxtaseret, og der foregår noget skriveri mellem Godsforvalteren Sebelov og herredsfogeden i Førslev inden selve syns og taxtationsreporten kan gå i gang:

Peter Krag Meyer Arnesen justitsråd Herredsfoged og skriver i Øster flakkebjerg herred. Rider af dannebrog og dannebrogsmand.

Gør vitterligt:
År 1880d. 8 December formiddag kl. 10 blev Øster Flakkebjerg herreds ret sat på tinghuset i Førslev og ?????? af den overnævnte dommer og skriver i overværelse af undertegnede retsvidner hvad der blev foretaget 19/1880.

I retten blev fremlagt en skrivelse af den 2 December fra Saltø godsforvalteren, hvilken er taget til indberetning som lydende:

Efter den af Hans Olsen hidtil i fæste besiddende gård mat. 5a af Bistrup by under Saltø gods, efter nævnte fæsters død er overdraget i forpagtning til Lars Olsen, tillader jeg mig herved på Saltøs gods vegne at udbede at den værende rets, behagelige udmelde tvende kyndige og uvillige mænd, der ville have at overlevere forpagterens opførte gårds jorde, dens bygninger, besætning og invetarium, så og fødesæd m.m. at forfaldende som da til Inden retten endelig affinde denne forfatning.

Fortaget den 2 december 1880
Erbødigt Sebelov

Til Øster Flakkebjerg herredsret den 8 December 1880, Arnesen.

I henhold til denne Skrivelse indmeldte retten sognefoged Jens Pedersen Fodby og Hans Hansen i Tåstrup til efter forangående skrivelse til vedkommende, som kyndige og uvilige mænd at foretage denne i skrivelsen anmelde forretning efter samviterlighed og bedste evne og forlader sig til samme inden retten endelig er afgjort.

Retten hævet Retsvidne
Arnesen Christian Albrehtsen

Der er et Juridisk og snørklet sprog, men efter dette følger Syns og taxtasionen.

8 december.
Afholdt syns- og taxtation forretning over gården matrikel 5a Bistrup i anledning af samme overdrages i forpagtning.

Forlydende:
År 1880 d. 20 December indfandt undertegnede sig, sognefoged Jens Pedersen af Fodby og Hans Hansen af Tåstrup, op i den gård, af Bistrup by, under Saltø fidikomis gods der hidtil har været overdraget i fæste til Hans Olsen. For ifølge Øster Falkkebjerg Herreds ret udmeldte af 8 December at fortage en lovlig syn- og taxtations forretning af benævnte gårds bygninger, besætning og invetarium m.m. overtageren nævnte fæsters søn Lars Olsen til hvem gården er overdraget til i forpagtning i samviterlig ansvar og vedligeholdelse. I overværelse af godsforvalter Sebelov på Saltø gods vegne, samt forpagter Lars Olsen og denes hustru, gårdejer Hans Christensen af Fodby ??? forretningen som følger. 1 fag er 1,5 m (5 fod) så kan i selv regne ud hvor lang huset har været.

A. Syns og overlevering af bygninger:

1. Stuehuset eller den første længe består af 12 fag og ført af fyrrebindingsværk i fod dels murede dels klinede vægge, fyrreovertømmer og lægter og forsynet med stråtag.
Længen er fra østerende indrettet med 4 fag til køkken med skorsten og skorstensrum samt pigekammer, 3 fag til dagligstue,1 fag til gang og spisekammer, 3 fag til øverstestue, 1 fag til ølkammer. Hele bygningen er forsynet med bræddeloft og i øverstestuen findes bræddegulve og for længen 2 enkelte og 1 dobbelt udvendig dør, 6 indvendige døre og 10 fag og 2 enkelte vinduer samt i vestre gavl 2 lemme, alt med beslag og lukke. Til huset søndre side findes opført en udbygning på 2 fag indfettet til sovekammer med brædeloft og bræddegulv og forsynet med 3 fag vinduer og en fylningsdør med indståket lås og messinghåndstag.

2. Den vestre længe består af 8 fag og opført af egebindingsværk i fod med dels muret dels klinede væge, fyrreovertømmer og lægter forsynet med stråtag. Den er fra søndre ende indrettet med 1 fag til vognport, 1 fag til tørvehus, 2 fag til fårehus, 2 fag til svinehus, 2 fag til lo og forsynet med en dobbelt port alt med beslag og lukker. På taget findes en kvist.

3. Den nordre længe består af 17 fag opført af samme matrialer som forudnævnte og indrettet fra vestre ende med 9 fag til lade, 3 fag til lo, 3 fag til lade, 2 fag til kostald. På længen findes 2 dobbelte porte, 1 dør, 1 enkelt vindu og på taget 2 kviste, alt med beslag og lukker.

4. Den østre længe består af 12 fag bygget af samme matrialer som forudgående. Den er fra den nordre ende indrettet med 4 fag til kostald, 6 fag til hestestald og foderlo, 1 fag til karlekammer, 1 fag til hukkehus og længen har 6 dører og 6 enkelte vinduer og en kvist på taget. Over karlekamret findes brædeloft og i stalden findes brostensgulv, samt fyrrestaldsindretning og krybber. Samtlige bygninger fantes i vel vedligeholdt stand uden mangler.

Gårdrummet findes brolagt og i mellem stuehuset østre længe forefindes en dobbelt indkørselsport med beslag og lukker og imellem stuehuset og den vestre længe et plankeværk, hvori en dør med beslag.

Uden for gårdens have findes en stenbrøn med brøndværk og vippe. Haven er forsynet med en tjørnehæk og på den anden side et risgære. Gårdens marker er mod syd og for en del mod vest forsynet med jordvold, af brandredskaber findes en brandstige og en vandtønde.

1. Skøn og taxtation af besætning og inventar

1 Rød hoppe alder ubestemmelig 100 kr.
1 Brun vallak ligeledes ubestemmelig 100 kr.
1 Mørkebrun hoppe 12 år gammel 200 kr.
1 Rød hoppe 3 år 300 kr.
1 rejsevogn med fjerding og tilbehør 120 kr.
1 arbejdsvogn med tilbehør 100 kr.
1 do – do – do — 50 kr.
2 Svingplove af 16 kr. 32 kr.
2 Jernharver af 12 kr. 24 kr.
1 Tromle 20 kr.
1 Bedste seletøj 30 kr.
2 Arbejdes seler 30 kr.
1 par høstvanger med vognbund og høst reb 20 kr.

Summa 1176 kr.

Denne besætning skønner vi at være tilstrækkelig til gårdens drift og til offentlige rejser og arbejdes forrettelser.

2. Skøn over sæde og fødekorn samt foderhavre.

Til udsæd behøves:
2 tønder hvede
3 tønder rug
10 tønder byg
2 ½ tønder kløver
6 ½ tønder havre.

Til fødesæd udfordres:
1 tønde og 2 skæbber rug
1 tønde og 2 skæbber byg måndelig indtil næste høst.

Til foderhavre ansættes:
6 tønder til hver af de 4 besætnings heste, således at 2 tønder beregnes til forårs pløgetiden, og resten for vinteren. ( det vil sige at de skal have mere når de arbejder) Bemelte sædevare forefandes på gården.
Vintersæden udlagt i jorden i efteråret.

Således haver vi foretaget denne forretning efter samviterlighed og bedste skøn og således som vi tviste os til inden retten endelig at affinden sammen.

D.U.S.

Jens Pedersen Hans Hansen

Med nærværende forretning og den have vi intet at indvende.

På saltøs gods vejne Samt forpagter
 Sebelov Lars Olsen

Som kurentor
Hans Christensen.

Fremlagt i Øster Flakkebjerg Herreds Ret 22 december 1880.
Arnesen

Efter at forretningen var oplagt formendede bekræftede de efter foregående lovlig omgang med lovens ed af de havde afholdt sammen efter samviterlighed og bedste skøn.

Retten Retsvidne
Arnesen Christian Albriksen

Til bekræftelse under hånd og sejl.

I 1908 blev der foretaget følgende ændringer af gården.

Indrettet med 4 ½ fag til Køkken og Spisekammer, 2 ½ til dagligstue, 2 fag til gang og stue, ølkammer slettet. 4 fag til svinehus, fårehuset slettet.

Til foranstående tilføger vi at der i sommeren 1908 er blevet foretaget forandringer ved gårdens bygninger. I den nordre længe og 4 fag af den østre længe er nedrevet og i stedet opført en nordlig længe 55 alen lang 14 alen dyb, opført af grundmur med overdel af grantønner tækket med strå, gavle af brædder. Længen er forsynet med 13 styk jernstalvinduer og 3 styk rygvinduer, forsynet med glas.

Udvendig findes 6 døre alle med forsynet med beslag og lukketøj, 2 dobbelte og 2 enkelte lemme indvendig, alt indvendig træværk er overstrøgen med med en rød kompositions farve.

Længen er fra øst indrettet med 6 fag til kostald, ajlebeholder, 1 fag til stalgang, 3 fag til svinehus og ????? Hus, 5 fag til lo, 7 fag til lade. I hele længden er betongulv og over stal og svinehus er brædeloft.

Kostalden er indrettet til 22 stk kreaturer med cementkryber. Svinestalden der med muret skillerum indrettet til 3 svinestier, der er forsynet med glaserede krybber. Den således renoverede bygning, der er opført således at godset har ydet alle materialer, medens forpagteren har bekostet opførelsen.

Overlever herved til forpaget Lars Olsen stedet, for de oven for nævnte udvidelser, bygninger til brug i forpagtningstiden og til kontrakten ærlig afhendes i sin tid.

Bistrup den 7 de. ??????

Saltø Godsbesidder Forpagter
Clasen Lars Olsen
         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.