Landsbyhistorier.dk

Nordeuropas ældste fungerende folkeskole nedlægges

Hvem var Gregers Krabbe
Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund var af adelsslægt og en mand af stor vigtighed. Som 14-årig blev han sendt ud for at dygtiggøre sig, og han studerede ved universiteterne i Leipzig, Strassburg og Pauda.
23 år gammel blev han sekretær i Danske Kancelli og fik siden andre vigtige embeder som lensmand på Hindsgavl og i Ribe.
I 1640 blev han optaget i rigsrådet og var Christian IV (1577-1648) en betroet mand og personlig ven.
I 1651 blev han udnævnt til statholder i Norge.

Gregers Krabbe var travlt optaget af sin politiske karriere og havde ikke mulighed for personligt at tage sig af godsets affærer, men alligevel fandt han tid til mellem rigsrådsmøder, storpolitiske forhandlinger og rejser at oprette både hospital og skole.
Gregers Krabbe oprettede i 1648 Danmarks ældste, endnu fungerende folkeskole i en lille stue i et hospital i Aarestrup. Her følger historien om tilblivelsen af folkeskolen, lang tid før Danmarks første skolelov i 1739 indførte almindelig undervisningspligt…

Et stykke flæsk i halsen
Det fortælles, at der var gæstebud på Torstedlund Hovedgård den aften. Under middagen fik datteren i huset et stykke flæsk galt i halsen og kvaltes af det. Den unge pige blev klædt i ligklæder, lagt i åben kiste og stillet i kapel i Aarestrup Kirke.
Fire dage senere brød en ugerningsmand ind om natten for at røve pigens smykker. Netop som han baksede med at få en ring af hendes finger, gled flæsket gennem halsen, og pigen slog øjnene op. Blodet veg fra mandens ansigt, og han tog flugten.
Forskrækket over at finde sig selv alene i de uhyggelige omgivelser gav hun sig til at råbe på hjælp, men ingen hørte hendes nødskrig. Først næste morgen, da Clemen Degn kom for at ringe solen op, blev pigen fundet, og da havde hun mistet sin forstand af bare skræk.

Her kunne historien godt slutte, men i virkeligheden blev det blot begyndelsen, for pigens far, Gregers Krabbe til Torstedlund besluttede at bygge et hospital til hendes underhold. Da pigen imidlertid døde kort efter – denne gang for alvor – fik fem fattige koner fra Aarestrup ophold i hospitalet.

Aarestrup Skole oprettes
Gregers Krabbe efterlod sig et andet mindesmærke. Den 11. februar 1648 blev hospitalet udvidet til også at omfatte sognets første skole. På denne dag oprettede Krabbe en fundats med følgende tekst: “Jeg Hr. Gregers Krabbe til Torstedlund, Kongl. Majestæts Befalingsmand paa Riber Huus, kiendes og giør hermed for alle vitterligt, at jeg og min kiære Hustru, Ærlig og Velbyrdig Frue Dorothea Daae med velberaad Hue Gud den Allermægtigste til Lov, Priis og Ære for sin rige Velsignelse og Gave, og fattige Børn til Forfremmelse, funderet og stiftet en liden Skoele i dend Øster-Ende af de fattiges Huus, paa 2 Fag, i Aarestrup udi hvilken Skoele den siungendes Degn udi Aarestrup som nu er eller herefter kommendes vorder, skal flittig informere og lære fattige Skoele-Børn i Deres Catechismo og Børne-Lærdom, og anden Gudsfrygtigheds Øvelser, saa og at lære at skrive og regne, saa vidt enhver efter sin Aar og Alder kand fatte og begribe…”

Hvorfor oprettede herremanden til Torstedlund “en liden Skoele” for fattige bønderbørn midt i 1600-tallet?
Gregers Krabbe var uden tvivl under stor indflydelse af Christian IV. Han var den første konge, om hvem vi ved, at han interesserede sig for skolesagen. Han udstedte i sin regeringstid et kongebrev med et ønske om, at der i de store landsbyer skulle være en skolemester og et lille skolehus, hvor ungdommen kunne undervises. Aarestrup Skole er et af de eneste resultater af dette kongebrev, og måske blev den oprettet netop på dette tidspunkt for at ære den aldrende og syge konge.

Eftertiden har berømmet Gregers Krabbe som en bondeven med interesse for sine bønders velfærd. Denne interesse rakte ikke til det jordiske liv alene, men også til livet hinsides. Bønderne skulle derfor opøves i gudfrygtighed, og det blev bedst gjort ved at oprette en skole og lære børnene katekismus og salmevers.

Gregers Krabbes skole blev oprettet til gavn for både drenge og piger. Den var fra starten en skole for folket – en folkeskole. Der var i Aarestrup folkeskole indtil 2005, hvor Støvring Kommune nedlagde Nordeuropas ældste endnu fungerende folkeskole. Heldigvis var byen ikke sådan at slå ud, så allerede da byrådet 1½ år forinden begyndte at rasle med sablerne, gik initiativgruppen i gang med at skabe rammerne for Gregers Krabbe Friskolen. – og hvorfor skolen så kom til at hedde Gregers Krabbe Friskolen, ja det skulle da være ganske klart efter den historie – ikke?

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.