Landsbyhistorier.dk

Enggaards Sten

Det var i 1899 at Jens P. Nielsen (Hede Jens) nedbrød Kildegaards Lade. En Grundsten blev liggende paa Stedet og en Tjørnehæk voksede op ogsaa over den der laa i den lille Skrænt der afsluttede Gaardens Have. I Efteraaret 1934 blev det bestemt, at Vejen skulde udvides i Svinget, og derfor blev Stenen gravet ud. For at komme af med den gravede man den ned paa Stedet i Vejens Nordside. Dagen efter kom jeg derned og spurgte Søren Ræbild og Bisgaard om hvor Stenen var blevet af, hvad de fortalte mig. Jeg beklagede det, da jeg gerne vilde have lavet noget ud af den. Da de hørte det, sagde de, at de nok skulde faa den gravet op igen. – Det gjorde de, og jeg var saa nødt til at dekorerer den. Hvorfor den blev valgt til at staa ved Enggaard husker/ved jeg ikke; men d. 10. December 1934 begyndte jeg at hugge Navnet “Enggaard” i den. Da det var Kristian Pedersen Ræbild, der havde ønsket at Gaarden skulde hedde Enggaard, blev hans Navnetræk [18 CR 91] sat under Navnet. (Efterfølgende forklaring er indsat af indsenderen: I starten på omtalen af Enggaard skriver Th. J., at det var den nuværende ejer, som i 1934 var Søren Ræbild, der gav gården navn. I omtalen af Stenen skriver han at det var ejeren i 1891, der gav Gaarden navn. Hvad der er korrekt er uvist.)

Paa Forsiden ses en Hest, der springer ud fra et halv Skjold med Krone over. Det er Halvdelen af Grev Frederik Christian Leventzaus Vaaben. Hans Navnetræk ses til Venstre derfor. Paa den anden Side Skjoldet ses SIS sammenslynget. Det er Grevens Fæster Søren Jensen Smed f. 1724, der i 1754 fik en af Leventzaus Garde i Ræbild i Fæste. Han blev Stamfader til Ræbildfamilien. Han var fra den Gaard der laa paa Skolepladsen (den gamle skole) til 1801 (Ørnsgaard). Søren Smeds Søn Peder Sørensen kom hjem til Arresthus igen 45 Aar efter, at Faderen var flyttet til Ræbild, og herefter blev Smed-navnet ombyttet med Ræbild-navnet, hvilket navn i Enggaard saaledes har sit Udgangspunkt i 1754. Peder Ræbild havde Lillvang.

Paa Vestsiden staar P.R. Søns Navnetræk i en Ring nemlig Søren Pedersen Ræbild, der købte Gaarden 1842. Hans Sønnedatterssøn af Samme Navn den nuværende Ejer Søren Pedersen Ræbild fik Gaarden i 1934. Navnetrækket er altsaa baade hans og hans Oldefaders.

Paa Østsiden ses en lignende Ring med Jens Sørensen Ræbilds Navnetræk og det Aar han fik Gaarden nemlig 1860. Desuden gælder det ogsaa for Stine og Jens Ræbild, der drev Gaarden i et Aarstid efter 1933, efter Chr. Ræbilds Død. Herover staar mit eget Navnetræk og 1934.

Den 22. Januar 1935 var jeg foreløbig færdig med Stenen og Søren Ræbild lod støbe under den den 13/4 1935 tog jeg dog fat igen og paa Bagsiden af Stenen huggedes ”Liden Sten har fordum Kildegaards Lade”.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.