Landsbyhistorier.dk

Jeppe Mortensen Badike

Østerby, Fejø 1742 / 1805 † Østerby, Fejø.
Skipper og Selvejergårdmand i Østerby på Gård no. 20. Fejø sogn. Fuglse H. Maribo A.
~ 1 g. 1771 i Fejø kirke til Karen Andersdatter Roug. * Østerby, Fejø 1705 / 1781 † Østerby, Fejø.
~ 2 g. 1781 i Fejø kirke til Anna Hansdatter Lærke. * Østerby, Fejø 1751 / 1828 † Østerby Fejø

Tingdagen. Anno 1767 Dend 10de April Holtes Kongelig Majts Ret paa Fæøe. Tingmændene ere Hans Lerke, Jeppe Rasmussen. Martinus Smed, Mogens Smed Lars Dase, Niels Lund og Ole Borre, alle Fæøe. ved Retten paa Feiøe Ting.
Jeppe Mortensen Badige af Østerby Paa Feiøe Som ugiven, har maate formene, at hans Commisoarie Monsr Schults i Kiøbenhafn enten Vrangeligen eller af uvidenhed har forestillet hans Aller underdanigste i Det Kongl Cancellie indgifne Memorial og til ende for at over bevise sin Sags Rigtighed, har ved stevnings Mændene her af Landet. Nafnlig Lars Olsen og Niels Rasmussen her til Retten ladet indkalde Rasmus Olsen Kroemand af Vesterbye Niels Larsen Præst, Hans Fransen og Oluf Pedersen alle trende af Østerbye, for under Lovens Ed at erlægge deres Sandhed Vidnes, hvor Vidt fornevnte Jeppe Mortensen Badige. Maatte Være enten beslægtet eller i Svogerskab med hans forlovede Encke Koene Karen Andersdatter af Østerbye. sl. Hans Jørgensens Efterlatte Encke,
Hvor efter Jeppe Mortensen forestillede Retten Kaldsmændene, der erbød sig ved Ed Saaledes forommelte Vidnes til Et loug skikets tings Vidnets erholdele, at have indkaldet, hvor efter de af dommeren blef fremkaldet og aflagde deres Ed.Saaledes at have Stefnet. Jeppe Mortensen Badige. Presenterede Retten de indstevnede Vidner, hvorefter hand begierede dem af Dommeren taget under Lovens Ed, til Vidnes aflæggelse. Dommeren fremkalde herpaa de indstævnte Vidner som alle 4 de er Nærværende og for dennem oplæst Lovens Ed, efter at Lovens Ed af Dommeren lydeligen var oplæst, fremstod de indstævnte Vidner og efter samme Aflagde dere Ed.
Jeppe Mortensen Badige udbad sig af Retten at Vidnerne Separat maatte Vorde taget under forhør hvor paa Rasmus Olsen Kromand efter aflagde Louens Ed Vandt uden Nogen tilspørgsel, at Jeppe Mortensens Moders Moder var halfsøster til Jeppe Mortensen Badiges forlovede Encke Kones forrige afdøde Mand Hans Jørgensen som for en otte aars tid siden Ved døden er afgangen. Jeppe Mortensen Badige fandt inu fornøden at tilspørge Vidnet om hand kunde give Nogen oplysning enten de var half Sødskende Paa Faders eller Moders side. Vidnet Svarede at de var halfsødskende Paa Moders side. Videre Vidste Vidnet icke og alt Saa af Retten Dementeret,
Hvor efter blev fremkaldet Niels Larsen Præst og i lige samme Ed. Vandt lige som forrige Vidner Vandt og udsagde haver og som Vidnet iche Vidste Videre forklaring dette Slægtskab eller Rettere Svogerskab.; At give Nogen forklaring blev af Vidnet af Retten Demiteret,
og igen blef fremkaldet Hans Frandsen af Østerby der i lige Som og aflagde Ord andet uden nogen til spørgen, at Jeppe Mortensen Badiges Moders Moder Var en half Sødster Paa Moders Side til hans forlovede Encke kones Hans Jørgens der Var hindes forrige Mand, som ungefehr for 8 te aar siden Ved døden er afgangen. Videre Vidste Vidnet icke at kunde forklare,
hvor Paa blev fremkaldet Ole Pedersen og efter aflagte Ord. Vandt lige som forrige Vidner i alle maader Vundet og udsagde haver.
Jeppe Mortensen Badige Var af Retten begiærende efter hvis Som her i dag ganget og Passeret er og til dend Ende leverede Rettede forordnet. Stemplet papir til Actens beskrivelse i Retten bevilkede Samme.

Tingdagen Anno 1770. Fredagen den 12de October. Blev ved Feiøe Birketing. Læst Følgende. No. 6. Ci 7. mus. Fire Rixdaler. No. 412.
1770. Jeg underskrefne Karen Anders daatter boende udi Østerbye paa Feiøe. Kiendes og hermed vitterlig Giør, at da mine Børn og Nærmeste paarørende, efter den af mig under Dato 31 Julli. 1770 Udstæde og ved Fæøe Birke Tings Rett. Trende Tingdage. Bekientgiorte Lovbydelse, ikke til dend den forelagde Tiid, haver meldt sig hos mig, om at vilde afkøbe min iboende og tilhørende Eiendoms gaard under No. 20. i Bemelte Østerbye beliggende med tilliggende og tilhørende.
Hartkorn Ager og Eng. 6 Tdr. 7 Skp. 3 Fjrk. samt Besætning og videre efter Berørte Lovbydelse 1te Post, paa de udi meerbemelte Lovbydelse Forelagde Conditioner.
Saa haver ieg fundet mig aarsaged med Velberaad Hu. og Laugværges samtykke at sælge og overdrage. Ligesom jeg og hermed fra mig og mine Arvinger. Sælger Skiøder og aldelis afhænder til Skipper Jeppe Mortensen Badike, min iboende og tilhørende Eiendoms gaard under No. 20 i Østerbye.
Beliggende med ald derved værende Biygning og Tilligende Eiendoms Hartkorn. Ager og Eng. 6 Tdr. 7 Skp. 3 Fjrk. med ald dersom til hørende i Mark og Bye. intet undtagen af Bevis dertil liggende og tillige bør, samt til Besætning de ved gaarden værende Bæster, Qvæg, Faar og Svin, samt Vogne og Flauger med sit tilhørende. Harve og Tromle samt Vinter Sæd og fornødne vaar Sædkorn af alle Sorter, item Bord og Benke i Stuen. Hærk. Krybbe med videre, som efter Landets Skik i gaardene intet undtagen, alt for den Summa. 2000 Slettedaler. Skriver Toe Tusinde Slette daler, som betales mig udi seneste nestkommende 11 December og imidlertid om forlangende, strax stilles der af mig maa, og sig Caution For samme dag, der denne afhændelse skeede, paa følgende Conditioner, nemlig.

1 te
Forbeholder ieg mig saaledes, ieg boen self at forestaae Gaardens Indtægter og udgifter. Ligesom hidindtil uden mig i mindste maade noges myndighed at betage, saa at Kiøberen Jeppe Mortensen Badike, allene tillades opsyn med tienste Folkene, at de forretter ved Auflingen og Husholdningen, hvad jeg dem byde og de bør at giøre, samt holde Biugningen paa Tag og Fag vedlige.

2 de
Midlertid ieg Saaledes self er Raadig over og af aufling betaler ieg ingen Renter af den Summa mig bliver betalt. Til Jeppe Mortensen Badiche, men hand i stæde for samme nyde allene Frie Kost og Logements hos mig i gaarden indtil ieg maatte Blive gaarden at Fratræde og hannem overlevere med Besetning og videre som dertil skal følge og foran ere set ere.

3 de
Skulle jeg blive Sindet i min livstid formedelst alderdom og Skrøbelighed at fratræde Gaarden; skal Jeppe Mortensen Badike være pligtig at indrette mig i mit tilhørende hieme, en anstændig og Skikkelig Stue, med Kammer og Kiøkken. Skiorsten og Bagerfur og holde mig samme i fuldkommen forsvarlig, og goed Stand vedlige, og aarlig stands give mig. Til Føde, for mig og een Pige, aarlige hver Mortins dag. 6 Tønder Ruug. 6 tønder Biug. 3 skp. Erter. 4 Læs Brænde, og 4 re læs gode Tørv, samt et fedt Svin af de Beste hand self feder. 6 Fede Giæs, samt give mig foruden fodering til een Ko og Fire Faar, samt at græsse dem om Sommeren, alt siden derfor at faae Ringeste Betaler, og i mangel af at mig bliver Levered som Oven meldt til rette tider, da skal hand saaledes. at ieg atter træde til gaarden igien, og beholdes der min livstid, saaledes som 1te post Serudi indholdes.

4 de
Hans Majts i gaardens Hartkorn. Indestaaende halve Kiøbe Summa første Aar sig Self. Jeppe Mortensen Badike skal tilsvare og er dette Kiøb aldelis u vedkommende og lov for intet udi forberørte. Toe Tusinde Slette daler af kortes.

5 te
Endelig om det, skulde hende sig, at Jeppe Mortensen Badike skulle ved døden afgaae, inden ieg Karen Anders daatter, da skal disse Kiøbe Conditioner af hendes arvinger i alt paa det nøjeste og uden mindste Billig Klage, opfyldes, sker det ikke forbeholder ieg mig. Ene og allene Ret til gaarden saalænge ieg Lever.- Saaledes og imoed, at Jeppe Mortensen Badike og arvinger i alt opfylder og efterkommere som forskrevet staar.
Skal dette være dem et fuldkommen Skiøde og handdels brev paa ofenmelte Eiendoms gaard med Hartkorn. Besætning og videre forher forklarer deres frie for hver Mands tiltale i allemaader, dog Hans Maits Ret og Rettighed i allemaader forkræved og forbeholde at forblive, og er af os Begge gived til de fattige = 4 M: det mit Skiøde og hiemmels brev haver ieg ikke allene self enhiendig med Trende Bogstaver med Laugsværge underskrevet til Bekræftelse, men med og Ander ordret medberette gived gode Mænd med mig til vitterlighed at Underskrive og maa derefter ved. Fæiøe Birketings Rett. Læses Protocolleres og paaskrives naar forlanges uden mig dertil at lade indkalde.

Feiøe Østerbye dend 9de October 1770.
Karen K. A. D. Anders datter.
nafn.
F. A. Byssing   Niels N. P. S. Pedersen   Jørgen Nielsen.
Til Vitterlighed.

Nu havde Jeppe købt sin Forlovedes gård og de var flyttet under samme tag og selv om de i Februar 1769 havde fået afslag endnu engang på at gifte sig, må de nu havde fået tilladelsen, for ifølge Nykøbing Amts Copulations regnskaber 1770/71. Betalte som no. 9 Jeppe Mortensen Badike. Skipper på Fejøe.
4 Rigsbankdaler for tilladelsen til at lade sig viede, her 4 Måneder efter denne Gårdhandel, om de 2000 Slettedaler blev betalt melder historien ikke noget om.
Kirkebogen oplyser at.
Viet 26 Februar 1771 Jeppe Badike og Karen Rogs. Forløftningsmændene vare Niels Rogs og Morthen.

Karen Rogs. Døde Anno 1781 i Østerby 4 dage før sin 10 Års Bryllupsdag, og her oplyser kirkebogen. Onsdagen den 22 Februar, begravet. Jeppe Badikes Hustru af Østerby. Hun var 76 aar gl. og Prædiket, hun blev Jordet i Kirken og der skal, betales for Ligstædet. 4 Rdl. 4 Mark.

Gården no. 20 i Østerby, senere Matr. 41a. Fejø sogn i Fuglse Herred.
Gårdens Ejere i perioden 1664 til ca. 2000.

1664 Sal. Mogens Hansen.

Før 1682 Laurits Mikkelsen.

1682 Gert Frederiksen. Birkefogeden. * 1644 / † 1706.

1708 d. 8/3 Jørgen Olsen købte Gården på Auktion for 303 daler og 2 mark til sin Søn Hans Jørgensen.

1708 d. 8/3 Hans Jørgensen. til sin † i 1754 Skiftet holdt d. 11 Aug Gården var da 4 længet og på 52 Fag.

1754 Enken. Karen Andersdatter Roug. til 9 October 1770 ( som da havde været Enke i 16 År ) * ca. 1705 / † 1781. Mor til Trillinger i 1738 den ene en dødfødt pige.

1770. 9/10 Jeppe Mortensen Badike * 1742 / † 1805. ~ 1 g. med Karen Andersdatter Roug. ~ 2 g. med Anna Hansdatter Lerke. med hvem han fik 7 børn. Morten som var den ældste ovetog den ½ del Gården og først i 1823 den anden ½ del.

1805 d ½ Enken. Anna Hansdatter Lerke. * Østeby, Fejø 1751 / 1828 † Østerby Fejø. Gården Brandforsikret 1 g. i 1808 var da på 20 Fag sum 360 Rdl.

1805 d ½ Sønnen. Morten Jeppesen Badike. * Østeby, Fejø 1782 / 1825 † Østerby, Fejø.

1823 d ½ ~ 1812 Margrethe Hansdatter. de fik 10 børn de 7 nåede voksenalderen.

1825 Enken Margrethe Hansdatter. * Keldernæs Stokkemarke 1785 / 1868 † Østerby. Fejø. ~ 2 g. 1828 Christen Thorsen af Stokkemarke sogn.

1830 Christen Thorsen. * Stokkemarke 1778 / 1858 † Østerby, Fejø.

1842 d 8/5 Hans Mortensen. Søn af forrige Ejer Morten Jeppesen Badike og Margrethe Hansdatter. * Østerby, Fejø 1819 / 1888 † Østerby, Fejø. ~ 1844 med Bodil Hansdatter * Østerby, Fejø 1831 / 1902 † Østerby, Fejø. 12 Børn Hans Mortensen havde i en periode været Sogneforstander men blev fradømt dette sit bi job for det han i en offentlig forsamling havde beskyldt Sognefogden i Vesterby for at være en falskenskriverfik de. Gården blev i 1854 igen Vurderet var da på 59 Fag og vurderet til 2380 Rdl. Sønnen Anger Gerhart. Hansen passede gården til IV.

1892 21/3 Sønnen. Anger Gerhard Hansen. Han var yngste Søn af Hans Mortensen og Bodil Hansdatter. * på Gården den 20 Dec. 1866. ~ 1895 i Fejø Kirke med Anna Kristine Karensine Christensen en Pige af Østerby Datter af Gårdejer Daniel Christensen og hustru Else Marie Pedersdatter på Matr. 39.a. Hun var eneste Arving og Gerhard købte gården 1895 d. 29 Nov. og lagde Jordene sammen Gårdens Hartkorn var nu 10 Tdr. 2 skp. 2 fjrk. 2.1/4 alb. og blev da Fejøs største gård. Gården nedbrændte den 4 Maj 1952 blev aldrig senere opbygget.Årsagen var de Elektriske installationer. Til deres eneste Datter Ella Dagmar Hansine Hansen var bygget og opført Villa Højbo på Matr. no 33 i Østerby Hun blev gift med Maler og Købmand Peter Jensen Jørgensen. Efter Branden i 1952 Flyttede Gerhard og Anna over på Landbolyst hvor Datteren og Sviger- sønnen da var Ejer og Restautør. Gerhard † i 1953 og Anna i 1955.

1955 Ella Dagmar Hansine Hansen overtog Jorden som eneste Arving † i 1962

1962 Jorden i dag, ejes så vidt vides, af Sønnerne Gårdejerne Carl Alex og Hans Tage Jørgensen.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.