Nysted - Stranding af fjendtlige skibe

En Stranding af Fjendtlige Engelske skibe i 1811

En Stranding af fjentlige Engelske skibe ved Rødssand og Gedser Odde. Natten i mellem den 15 og 16 november 1811.

Efter den orkanagtige storm som hærgede Østersø området natten imellem den 15 og 16 november 1811. meddeltes der til Stiftamtmanden for Lolland og Falsters Stift fra Byfoged Prom i Nysted den 16 november At der var strandet 8 af 9 stk skibe, heriblandt et krigsskib ude på Rødsand. Og den 23 november meddelte Kammer råd Dahlstrøm at der den samme nat mellem den 15 og 16 var strandet 6 skibe ved Gedser Odde.
“Strandede skibe og strandingsgods tilhørte Hans Majestæt Kongen efter forordning om strandede skibe og gods af 5 juli 1808 og forordning af 8 Februar 1705. og alt videre forhandling gik igennem Danske Kancelli”
Stiftamtmanden svarede at. Jeg ønsker snarest muligt at de ville give mig underretning om det strandede, og at det som ingen skade har fået kan konserveres og bevares på bedste måde, og at forhører af mandskabet optages. På amtets vegne sender jeg Kaptajn Styrmand. Dodt, og Krigsråd Dons, som i går er rejst til Nysted og Gedser og jeg har anmodet dem at de bedre kan bestemme det fornødne.
“Disse skibe var en del af en samlet flåde på 120 fragtskibe som I oktober lå i Hanøbugten ud for det sydlige Sverige. De skulle eskorteres gennem de danske farvande af otte linieskibe og flere mindre krigsskibe Englænderne havde bitre erfaringer med de danske kaperskibe som lynhurtigt brød frem fra kysten, bordede et fragtskib og slæbte det i havn. Den 9. november begav konvojen sig på vej. Mellem Falster og Rygen sank ti fragtskibe i en storm. Den 15. november ankrede flåden op ud for Nysted, syd for Rødsand Stormen blæste atter op og to skibe sank, mens tolv skibe strandede og blev dansk krigsbytte. Også linieskibet St. George med over 800 mand om bord gik på grund. Takkelage, master og frem for alt roret gik til, men skibet kom atter flot og sejlede videre, blot for sammen med et andet linieskib, Defence at splintres ved Thorsminde i Vestjylland Juleaftensdag den 24. december 1811. Hvor 1391 søfolk og soldater druknede, kun sytten blev reddet i land. I 2002 blev roret fundet ved Rødsand i forbindelse med etablering af den store vindmøllepark Det var 11,5 m langt og vejer 8,5 tons” Et nød ror blev dog erhvervet i Gøteborg.

De strandede skibe ved Rødsand og Gedser Odde redde alt mandskabet sig i land og ingen er nævnt blev meldt savnet.

Forhører af Skibenes besætning
Af de strandede skibe ved Rødsand og Gedser Odde blev der afholdt forhører af de 5 første Skippere de efterfølgende dage
1 den 18 nov. over Skibet. Echo hjemmehørende i Danzig, ført af af Skipper Johan Jacob Hime.
2. den 19 nov. over Skibet. Echo. Washeit-mannicht ført af Skibsfører Johan Schultz og senere den 21 jan 1812 modtaget nogle dokumenter, som er funden i en sække pose med 3 jernkugler fra samme skib med 21 dokumenter.
3. den 20 nov. Skibet Bekkeskov ført af Skibskaptajn David Erhorn fra Memel (i Litauen) ”Dette var det mest medtagede”
4. og afholdt samme dag over Briggen Anne Charlotte, ført af Kaptajn Jan Jürgensen fra Flensborg.
5. den 30 nov. over skibet Hannibal ført af skipper Lundberg og kommen fra Gefle i Sverrig og destineret til Coruna i Spanien.
Samtlige forhører og skibsdokumenter blev tilsendt den 31 dec. 1811 til Den kongelige Søe Priseret i København og man anmodede retten om at ville tage disse sager under påkendelse.
21 jan . 1812 blev yderligere indsendt forhører og skibsdokumenter
6. forhør over skibet Orion. Ført af Skipper Janus Celhardt med tilhørende 15 dokumenter.
7. et forhør over mandskabet på Søkrigsskibet Carolina hjemmehørende i Jakobstad i Det Russiske Finland ført af Skibskaptajn Johan Påsok med 11 dokumenter.
8.et forhør over Brigskibet Achilles, hjemmehørende i Riga ført af Skibskaptajn Johan Rotkjær med 10 bilag.
9. ditto over Brig skibet Alexander ført af skibskaptajn Sivert Clausen fra Stettin med 10 stk. bilag.
10 samt en forklaring af Kaperfører Niels Hansen Engøre og mandskab, med 5 bilag.

Nogle dage efter. da Skibskaptajnerne og mandskabet vendte tilbage for at efterse vragene. Var der fra det strandede skib “Bekkeskov kaldet” :som var det mest medtagede. At 3 kaperefører fra deres skibe, havd været ombord og plyndret en del. Det ene ført af Daniel Farre og det andet Niels Hansen Engøre. som fra det drivende vrag Bekkeskov havde indbragt en del sejl med videre, til Nysted. Den tredje var Kaperfører Mülendorf som i dagen lige efter havde været ved Grønsund. Så man henvendte sig til det Kongelige Admiralitet og Kommissariats kollegium hvor i gennem de må have erholdt deres Kaperbreve for at få underrettet hvor disse Kaperfører havde deres hjemstavn, for at man kunne få foranstaltet Forhører optaget over dem, og deres mandskab til sagens nærmere oplysning.

Indkvartering og Hjemtransport af mandskabet
Ved Gedser var nu samlet 81 mand fra de strandede skibe.
Kammer råd, Dahlstrøm spørger 4 dec. 1811 om Mandskabet fra det strandede skib Ecko må meddeles Pas til Helligenhavn, og da de ingen rejsepenge har, finder han det nødvendigt at give dem rejsepenge da de ellers ikke ville kunne komme frem, og om han må betale det af Det fra den første afholdte auktionen ved Nysted den 5. decembers. indkomne beløb
Kancelliet 14. dec. 1811. melder at Skipper Jaen Jurgenson, der er strandet på Gedser Odde må meddeles rejsepas til Sverige.
En båd blev lejet, tilhørende Hans Pedersen Bøtø i Nykøbing til at befordre 31 af de ved Rødsand strandede skibe ud af riget, det afsejlede den 26 dec. 1811 med god vind og vejr. Båden meddeles 2 januar 1812 af Andreas Wilhelm Schrøder at være total forlist, om anmeldelses rigtighed tvivles af kancelliet, der med fulgte dog en fortegnelse over det bortrejste mandskab og disses hjemstæder i Schrøders brev. Sagen blev dog godkendt og da båden ikke var forsikret blev ejeren 1 august anvist 1200 rdr.
Toldinspektør Hookland indsendte 15 marts 3 regninger Der var betalt 8 skilling daglig for kost og logi for strandede mandskabs ophold ved Gedser, selvom der ved plakat af 28 april var dem tilstået 1 rdl.
4 januar 1812 var Skibs kaptajner med deres Styrmænd blev indkvarteret og bespist i Nykøbing Falster. Hos Gæstgiver Schnegelsberg der blev indsendt en regninger på 846 rdr. det beløb blev dog afvist
6 rdr. for et menneskes ophold om dagen, synes at være for meget hvor flere var samlede, så regningerne blev tilbagesendt og en specificeret udførlig regning blev bedt indsendt. Flere søfolk var nu blevet bespist samme sted og 11 april blev yderligere indsendt 3 regninger Det samlede beløb var nu 1062 rdr. de blev nu anvist til Schnegelsberg fra Finans Kollegiet til udbetaling på Nykøbings Amtstue.

Bjergning af Strandet gods
26 nov. 1811 Prom beder om ordre til Bjergningen.
Foruden bjergerlaget. tilbyder Skibet Hannibals mandskab da Skipperen med Skibets mandskab, har erklæret ved skib og ladning, for selv at hjælpe med bjergningen, og jeg finder jeg det rigtigt, at de bliver behandlet efter forordningen af 22 marts 1810
Krigsråd Dons skriver til Rentekammeret den 5. dec. 1811
Jeg har herved den ære at tilstille det Kongelige, en af mig ved Hr. Kapt.: Løjtnant Dodt og Hr. Krigsråd Dons foranstaltet undersøgelse, af de ved Rødsand og Gedser Odde strandede skibe imellem d. 15 og 16. nov. sidste, hvoraf behageligst vil erfares at der i alt er strandede 10 skibe med Ladninger. Bjergningen fortsætter daglig. Dog har det stormende vejrlig i disse dage meget hindret bjergningen. Nogle havarerede varer er ved Nysted i dag bortsolgte, og den 9de bliver nogle varer bortsolgte ved Gedser, dette. Der består af Hamp og Hør og som er blevet vådt. Det som allerede er bjerget er anslået til en værdi af 4 a. 5 Tdr. Guld.
Jeg skal ingen umage sparer, for at alt på bedste måde kan blive behandlet i overensstemmelse med anordningerne.

Da bjergningen var overstået
Søgte Kancelliet 29. feb. 1812 for Fiskehandlerne Andreas Hansen og Jens Pedersen samt Skipper Wilhelm Lund. alle af København, om tilladelse til at opfiske af det på Rødsand strandede gods.
De fik tilladelsen 16 maj fra Københavns Magistrat. Skibene stod på 5 af 7 fods vand. Vilkårene for hvad der bjergedes skulle leveres til stedets øvrighed og skulle inden det blev bortsolgt ved offentlig auktion på den foranstaltning at den kongelige kasse sikres, samt at bjergede ankre og kanoner, på sædvanlig måde skulle tilbydes det Kongelige Admiralitets Kommissariats Kollegium, forinden det sælges til private, De ville da erholde den samme tilkommende halve del af beløbet som de havde opfisket, for 3 andre Skippere fra København søgte også, men de fik afslag

Vagter ved strandene
Hvad der drev i land ved Sønderherreds Strandkyster fra vrag af skibe tømmer eller andre varer, skulde skulle opbevares og på varlig måde og behandles efter anordningerne, så det ikke af kapere eller andre bliver bort ranet.
Fra Kaptajn v. Spaetto af det Slesvigske Infanteri Regiment blev tilsendt fortegnelse over adskilleligt militære mandskab som dels skal have haft vagt dels som bjergere, ved de på Rødsand ind strandede skibe hvor vidt disse må have adgang til et forskud lige som de andre bjergere er forundt, har jeg anmodet om at indhente Bjergerlaugets erklæring, om der fra deres side måtte haves noget imod at de erholder andel i bjergningen.
16. dec. 1812. Gennem Overkrigskommissær Friis. Har det Kongelige Danske Kancelli bevilger Vagtmandskabet må godtgøres dagligt for 1 soldat 1 rdr. og den vagthavende officer 2 rdr. Ved Gedser Odde udgjorde beløbet 763 rdr. og de ved Rødsand modtog 1563 rdr.
Det var jo fristende at gå på stranden, men ikke tilladt i overensstemmelse med Plakaten af 2. sept. 1785
Husmand Niels Rasmussen af Øverup, blev om aftenen d. 9. dec. anholdt af en patrulje ved Krogshauge på Gedser bedding, hvor noget strandet gods var opdrevet, af hvilket han dog ikke havde taget noget. 11.marts. 1812. blev han dømt 2 års tugthusarbejde. Sagen blev indanket for den Kongelige Landsoverret, men ansøgningen kunne ikke for tiden forestilles til bønhørelse; hvilket man oplyste Niels Rasmussen. Han blev dog frikendt af Landsrettens dom ved erklæring 28 maj i mod at betale sagens omkostninger
Dahlstrøm sender 1. jan. 1812 et optaget forhør over Gårdmand Jørgen Adriansen og hustru Margrethe Jørgens datter i Skelby, med flere som skal have stjålet af det ved Gedser indstrandede de blev ved Dom af 28 april dømt Forbedringshusarbejde
Kancelliet 24 juni 1812, melder at Jørgen Adriansen med flere af Skelby. som har sendt en ansøgning om eftergivelse af forbedrings husarbejde, eller om Dom eksekutionen kan blive udsat til Høsten er forbi.. 27 juni meddeler Kancelliet at Eksekutionen godt kan vente til når indeværende års høst er forbi.
Ligeledes søger Dahlstrøm 30 juni om udsættelse af Eksekutionen af den af Parcellist Hans Nielsen i Alstrup idømte Tugthusstraf. indtil høsten er forbi, Der svares.: At da Hans Nilsen, selv har forårsaget ved sin udgiven ansøgning om straffens eftergivelse, at han ikke har fået udstået samme førend høstens begyndelse. Så finder Stiftet sig ikke foranlediget til bevilge straffens udsættelse og man anmodes om snarest muligt, at få ham bragt til Møns forbedringshus, og de bedes hertil indsende tilståelsen.
Cederfeldt de Simonsen.

Auktioner over det bjergede gods
Den første Auktions forretning som blev afholdt den 5. dec. 1811 over det bortsolgte gods af de strandede skibe ved Nysted, indbragte
9.046 rdr. 3 mark og 15 skilling.
Beskikket som Inkassator ved de første auktioner var Postmester og Birkeskriver Gerding i Nysted. Fra 17 marts blev dog beskikket som Inkassator Christen Raslund i Vordingborg.

De efterfølgende auktioner indberettes af Stiftamtmanden den 13 juni 1812. Til Hr. Overkrigskommissær Friis. Her med regnskabet af det indbjergede fra de på Rødsand indstrandede skibe.

Under Indkassering følgende Auktionssummer.
A: for Auktionen den 9 dec.. 1811 –  over Sejl med andre småting til beløb 1063 rdr. 1 mark.
B: for do den 20 decbr. 1811 – våd Hamp træes toug sammen med flere småting til beløb 1022 rdr. 2 mark 15½ skll.
C: Auktion den 9 decbr. 1811 – over våd hamp, døre, stole 1 kakkelovn og en klokke, til beløb 3061 rdr. 1 mark 15½ skll.
D: auktion 20 og 23 januar 1812 – a. hør og hamp til beløb 20.698rdr. 1 mark 15 skll., b. do. samt sejl, tougværk og skibsinventarium til beløb 21.752 rdr 1 mark 15 skll. total beløb 42.450 rdr. 3 mark 6 skll.
E: auktion 9 decbr. forrige år – over våd hamp 2 svin og lidet skibsproviant til beløb 1726 rdr. 1 mark 1 skll.
F: auktion 20 de og 23 januar 1812 – over Sejl, tougværk, blokke med videre skibsproviantatrium til beløb 4931 rdr. 1 mark 8 skll.
For auktion samme dag som sidst ommeldte over tør hamp til beløb 28.491 rdr. 3 mark 3 skll.
G: auktion 9 dec. 1811 – over våd hamp , Tjære og lidet Skibsinventarium til beløb 3865 rdr. 4 mark 13 skll.
H: auktion 20 og 23 januar 1812 – over træer og lidet skibsinventarium til beløb 10.481 rdr. 3 mark 8 skll.
I: Auktion dags dato. 1812 –  over Sejl tougværk, blokke tønder med tjære, hjul fælge, ophugget brænde nye og gamle trodser og skibsinventarium til beløb 4.460 rdr. 52 skll.
Ialt 101.560 rdr. 3 mark 4 skll.
Denne sum er for de ved Gedser 6 strandede skibe.
Cederfeld d. Simonsen.
Alt kunne bruges, små udgifter og indtægter var her også
1 juni 1812 Troels Jensen i Nysted, bad sig anvist 8 rdr. 3 mark for Trommeslagning for at bekendtgøre auktionerne over de strandede varer i Nysted.
Drebing i Nysted 14 juni 1812 spørger om han til Kirketårnets reparation ikke må få 2 trosseer af det strandede gods ved Rødsand imod at betale hvad lignende tov ved auktionen koster.
Efter at den største auktion var holdt, var der stadig meget der skulle
De strandede skibsvrag med og uden master. talg mere blev senere udbudt til salg
Et skib blev af 4 kanonbåde under ledelse af bådsmand Molin trukket ind i Nysted havn og Stift kammerherre Cederfeldt ansøgte Admiralitetet den 29 maj 1813 om at indstille ham til en gratifikation på 50 rdr.
Bjergerlauget ved Gedser rykkede flere gange for lønnen til bjergerne men de måtte vente længe på deres fulde tilgodehavende, for de viste godt at de havde krav på en del, Af deres tilgodehavende efter forordningen af 5 juli 1808. Den 24 april 1813 udgjorde denne sum 27.676 rdr. 72 skilling. 26 juni 1813 var sagen endelig afgjort,
Købmand K: C: Kieldsen af Nysted rykkede også for sig og sine interessenter den 8 maj 1813 at bjergelønnen endnu ikke var betalt og gjorde opmærksom på at det nu ar 1 helt år siden at bjergningen var tilendebragt. De havde dog krav på det ½ af det der var bjerget indtil 29 maj 1812.

Forhører af Kapere og deres mandskab for plyndring af gods.
Kancelliet 2 maj 1812.
Til Landsover samt Hof og Stads Retten fra Stiftamtmanden over Lolland Det indstrandede skib Bekkeskov fra Memel ført af Kaptajn David Ehrhorn, er efter at dette var bleven forladt af mandskabet, blevet plyndret af adskillelige Kaperfører med deres mandskab og imellem disse er kaperfører Mulendorf farende med en båd eller kaperjolle, den 18 og 19 novbr. de næste 2 dage efter strandingen skal have været ved ved Grønsund og havde haft en mængde gamle og nye mands klæder og skjorter samt et tørklæde lagt til tørre, dels på gærdet og tømmeret ved færgebroen og dets vagtstue og senere delt det alt sammen imellem sig selv og mandskabet indbyrdes; hvor efter mandskabet da igen realiserede ved salg til en og anden. og på den måde fået på sin del, ligeledes skal Mülendorf på Færge broen have haft en skibskiste hvorpå Låsen var frabrækket og hvori fandtes papirer samt en paraply, som formentlig var Erhorns. Da der er stor formodning om at bemeldte Mülendorf haver været med at plyndre det omhandlede skib , og han skal være hjemmehørende her i staden, så skulle man tjenstligt anmode den kongelige Landsover samt Hof og Stads Ret om at foranstalte et forhør.

Kancelliets 2 maj 1812.
Fra Bornholms Amtmand. Til Stiftamtmanden over Lolland og Falsters Stift. Ligeså Skal en fra Rønne Førende Kaper Skonnerten Den Bornholmske Falk den 21 november. været med skonnerten ved Bekkeskovs vrag og derfra taget både hamp og tougværk samt et stykke
nyt træ og et mastetræk en såkaldt vådestang og ladet hugge hul i dækket og en mand været gået ned i underste kahyt hvorfra han skal være kommen op med et ur i hånden. Fisket en del andet op af kahytten og desuden modtaget fra vraget nogle vandfade og en kande, ligeledes skal sømanden samme dag den 21 om aften være kommen til Gedser Lodseplads med skonnerten og der havde faldbudt til lodsen Niels Madsen våd hamp, og sammesteds ved batteriet oplagt den ommeldte vådestang og de 2 vandfade, alt med indskåret mærket R. og så skal samme kaper skonnert mandag den 20 novbr. havde været ved vraget og taget et bundt hamp og tougværk, da der således er stor formodning om at kaperfører fra Rønne og hans mandskab på ulovlig måde havde bemægtiget sig Kaptajn Erhorns Ur og klæder.

Kancelliet 23 maj 1812.
Til Landsoverretten de bedes om at foranstalte et Forhør optaget over Skipper Johan Daniel Farre boende i Amaliegade no. 141 i Stuen og Skipper Niels Hansen Engøer boende på Christianshavn i Prinsensgade no. 298, tillige med deres underhavende mandskab af hvilke den først farende Kaper Skonnerten Eleanore der den 25 de nov: forrige år, skal have med sit mandskab, ved det ved Rødsand indstrandede skib Bekkeskovs vrag, og af Forlugen ophalet et nyt ankertoug, som de huggede i stykker på 3 a 6 alens længde og førte bort i deres boekasse til kaperfartøjet der lå et stykke derfra, og samme aften formodes denne kaper at være godt under Hestehandels Batteri. I blandt denne kapers mandskab skal have været en vis Wulfsen eller Wulfchen, om Skibet Bekkeskovs Kaptajn, skal have kendt som en ungdomsven af sig. Den anden Niels Hansen Engøer førende Kaperbåden Bornholm, har til Nysted i en af de første dage efter strandingen indbragt en del sejl og tougværk som de angav var bjerget fra Bekkeskovs vrag, og med sit mandskab kunde han give oplysning om andre kapere, som måske have været ved skibet, i særdeleshed om en kaperfører Mackeprang fra Nysted, med hvilke der er betydelig mistanke, og denne kaperfører Hansens Prisemester Gether, skal efter Erhorns Gæstgiver Schnegelsbergs udsigende på Gæstgivergården i Nykøbing på en rejse fra København til Nysted i december forrige år havde udtalt hvad han vidste om denne mand,
19 maj 1812 Man ønsker tiltalt Jøden Wulff i Nysted, som har modtaget en fra Bekkeskovs vrag af Kaperfører Sophus Mackeprang en bjerget Kamin uden at oplyse samme, og anmoder om at ville søge dem begge tiltalt og fordre dom over dem begge.
Efter forhør 4 juli 1812 af Kaperfører Mulendorf som havde forklaret at da han have hævet skatten efter at han var kommet fra vraget med det plyndrede tøj, Logeret hos Lodsoldermanden Rasmus Hansen Kenne i Grønsund, Så begæredes et forhør over Rasmus Kenne til sagens videre oplysning, men da han nu er død må hans hustru og husfolk; have Hr. Kammerråden anmodet hastigt muligt over disse afholde forhør for at søge oplyst om kaperføren om meldte nat logerede der? om han medbragte noget tøj og hvori samme bestod;

Dommen for plyndring
De 3 Skibskaptajner. Daniel Farre. Jens Christian Mÿlendorff og Andreas Møhll alle af vores Kongelige Residensstad med deres mandskab Vedkendte sig alle at have plyndret strandet gods i den anlagte sag fra Skibet Bekkeskovs vrag. og blev ved Dom dømt den 19 november 1812 Ved Landsover; samt Hof og Statsrettens 1 Kriminel kammer og må hver af Skibskaptajnerne erlægge 50 Rigsdaler i Mult til Maribo Amts Fattigkasse, samt der forud en forholdsmæssig andel af de omkostninger aktionen har foranlediget, og ville Vi derfor have de ommeldte 3 Skibskaptajners mandskab fritaget for straf.
Skrevet i Vor Kongelige Residensstad København den 10 november 1812. Under Vor Kongelige Hånd og segl Frederik R.
Den Kongelige Lands Overret samt Hof og Statsret
København den 19 november
Bang.
16. januar 1813. Underfogden i Staden København inddrog kun 100 Rigsdaler som han tilstillede Retten disse havde han inddrevet fra de 2 førstnævnte Skibskaptajner. og han tilkendegav at Andreas Møhl er død her i staden den 12. november og at hans bo er udleveret Enken,

Uddrag af Lolland-Falsters Stift Amts Journaler og Kopibøger, Kancelliets brevbøger. Alle i perioden. Landsover samt Hof og statsrettens
Korrespondance protokol, samt 1 kriminel kammer 1812. dokumenter 76-150 sag 78. + sagen 1812 som her lå vedlagt.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.