Vork - Vejle Å - Koldborg

Koldborg – gammelt voldsted og vadested

Koldborg er et gammelt voldsted og et vadested over Vejle ådal ved Vork. Selve voldstedet ligger lidt vest for Vork på nordenden af et langstrakt og stejlt højdedrag på kanten af Vejle ådal. Den yderste stejle del af højdedraget har sikkert tjent som borgbanke, og er afskåret af en ca. tre meter tør grav og en ydervold tværs over højdedraget.Vork - Borgbanken Koldborg

Den gamle borgbanke, Koldborg, ligger i dag skjult i træerne i baggrunden.

På den ca. 10 x 30 m store topflade er der fundet rester af syldsten, men ellers er dateringen ret usikker. I gamle matrikel-lister ses dog at en væbner har ejet stedet og senere byttet med Jep Vilsen Ferke til Kjeldkær. Der igen solgte til Hr. Bent Bille. Det står der i hvert fald i Traps årgang 1915 under Egtved sogn. I dag ser man ikke meget af de gamle beskrivelser om voldstedet.

Men nok så interessant ligger overgangstedet ved Vejle å nedenfor det gamle voldanlæg Koldborg. Helt fra slutningen af sidste istid, har begge sider af det højere liggende terræn været beboet, men det lave sumpede område på siderne af de stejle skrænter ved ådalen og selve åen, har været meget vanskelige at passere. Samkvem over dalen har selvfølgelig været nødvendigt, så det var om at finde de steder, hvor dette lettest lod sig gøre. Der var næsten 800 meter på det brede sted ved Ravning, hvor vikingebroen i sin tid blev anlagt, 5 m bred og med en bæreevne på 5 tons, hævet så kørebanen var hævet over de årlige oversvømmelser. Men da den forfaldt efter få årtier, faldt den lokale befolkning tilbage til de gamle vadesteder ved Tørskind, Koldborg og Vingsted. Stednavnene Tørskind og Vingsted henfører jo også til henholdsvis tørskoet og stedet, hvor åen krummer. Ødsted betyder også vadested eller overgangsted. Helt til vejen ved Ravning blev bygget 1897 var det de foretrukne overgangsteder vest for Vejle, lige bortset fra Vingsted.

Omtrent midt mellem Tørskind og Vork, kun 2 km vest for broen ved Ravning Enge lå Koldborg på en høj bakkeknold, der sydfra skyder sig ud i Vejle Ådal, og her skulle man blot et par hundrede meter for at komme fra tørt land til tørt land igen.

Ved åen neden for Koldborg, er der tidligere registreret rester af et vadested eller en dæmning, og her har der, Vork - Vejle Å - Koldborgbåde før og efter vikingebroens forfald, været en almindelige overgang  over åen.

Engene ved Vejle Å overvåges i disse år af Vejle Museum i forbindelse med genslyngningen af åen. I 1986 blev der foretaget prøveboringer på åens nordbred, og man fandt træstykker fra dæmningen, der  blev C14-dateret. Vork - Pælerester Vejle ÅDateringerne falder i tre hovedfaser: 3. 6. århundrede, 9. 10. århundrede (vikingetiden) og 1300-årene. Der var dog sket skader ved udretningen af åen i 1954, hvor mange af de tilspidsede og nedbankede pæle var blevet fjernet, men der er ingen tvivl om at der har været almindelig færdsel over ådalen på dette sted. Ellers var vejforløbet vel heller ikke blevet udbedret den ene gang efter den anden, helt fra jernalderen og op til middelalderen.

Vejle å har en anselig størrelse ved Koldborg, og billederne til venstre viser de omtalte pælerester i åen, der engang var vadestedet ved Vork.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.