Landsbyhistorier.dk

En arbejderkvindes saga

Afskrevet fra et avisudklip i forbindelse med fødselsdag i 1916.

En Arbejderkvindes Saga
Paa Søndag fylder Husmand Jens Nielsens Enke i Gørslev 80 Aar. Hendes Livsbane er ikke særlig ejendommelig – uden for saavidt at fortælle en Arbejders Saga. Mange Smaafolks-kvinder har maatte tage saadanne haarde Tag som dem, der fortælles om i det Følgende. Men det er ikke alle, der trods strænge Tider og meget Modgang bevarer den aandelige og legemlige Frihed saa uantastet som Inger Marie.

Inger Marie har, skriver en, der har kendt hende gennem mange Aar, altid haft et sjældent Helbred og et godt Humør, endskønt hendes Liv ikke altid har været en Dans på Roser. Allerede som ganske lille måtte hun ud at tjene, da der i Hjemmet var en stor Børneflok. En af hendes første Pladser var i Vollerslev hos nuværende Sognefoged A. Nielsens Forældre; her havde hun det Arbejde at vogte Lam og Gæs, hvilket for hende gik meget godt; den værste Fjende var Ræven, og hun husker endnu tydeligt en Gang, da Lammene var løbet hjem, at Ræven saa Lejlighed til at nappe en stor Gaas og stak ad Skoven til: hun maatte bag efter Mikkel paa hosesokker og virkelig – ved Indgangen til Hulen sad Gaasen fast og Mikkel maatte pænt aflevere Byttet som mærkeligt nok endnu var i Live.

I 20 Aars-alderen kom Inger Marie til Aversi at tjene hos Gdr. Ludvig Schnack og her blev hun kendt med Jens Nielsen, med hvem hun blev gift i 1862. Hendes sidste Plads var i Vollerslev – i Møller Christensens Hjem -, hvor hun sammen med det øvrige Arbejde ogsaa skulde have Opsyn med den lille Christensen, hvad der ikke altid var saa let en Sag; hun mindes tydeligt, at hun tidt satte den lille Dreng i Bryggerkedelen, og her kunne han saa pænt lege med sine Sager uden at komme noget til.

De første Aar af Ægteskabet gik for de nygifte som for andre; men da Krigen brød ud i 1864, maatte Jens Nielsen med og overlade Hustru og lille barn til sig selv. Jens Nielsen kom dog tilbage og de levede nu sammen i en Aarække og arbejdede for deres Sager. Men allerede efter 18 Aars Ægteskab blev Inger Marie Enke og stod nu ene med 6 Børn, hvoraf kun det ældste var konfirmeret og det yngste 3 Maaneder gammel.

Nu kom der for Alvor tunge og strænge Tider for den stakkels Kone for at skaffe det nødvendigste til Børnene og sig selv, og hun maatte da ogsaa ty til Fattigvæsenet, som saa ydede hende en Hjælp af 4 Kr. om Maaneden, hvilket Beløb ikke skulde strække vidt til Føde og Klæder.

Inger Marie maatte stadig forlade Hjemmet og de smaa for at erhverve noget til Hjemmet; blandt mange andre Steder har hun i 28 Aar besørget Vask og Rengøring samt Havearbejde hos nu afdøde Dyrlæge Clausen, Sølvbæk, og naar hun træt efter Dagens Møje kom hjem, var der ikke saa lidt at tage Vare, for hele og rene skulde Børnene være; men saa maatte Natten tages til Hjælp.

Tiden gik og Børnene kom fra Haanden, og takket være det gode Helbred kunde Inger Marie holde ud; og endnu kan hun tage en Tørn i hvad som helst. Sidste Sommer havde hun hos en enkelt Mand taget 4 Tdr. Land Roer paa sin Kappe, og naar man ved 6-tiden gik ud i Marken, var man sikker paa at finde hende ved Arbejdet. Ikke alene ved det grove Arbejde har hun været paa sin Plads, men var der travlt i et Køkken, har hun ogsaa vist at kunne bruge sine Hænder, ligeledes hvor der ventedes en Verdensborger, har hun i mange Hjem i Gørslev været en sikker og tro Hjælp. Foruden at være Moder til 6 Børn er Inger Marie Bedstemoder til 27 og Oldemor til 2: Inger Marie glæder sig meget til at fejre sin 80-aarige Fødselsdag i sin lille, hyggelige Stue, omgivet af Børn og Børnebørn.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.