Landsbyhistorier.dk

Uddrag af sognerådsprotokollen

1921
”Amtets Tilladelse for Glenstrup Kommune til at yde 900 Kr. til Istandsættelse af det elektriske Lys i Glenstrup Kirke forelå og godkendtes.”

”Under eventuelt fremkom Anders Andersen med, at Lærer Møller, Holmgaard, havde foretaget noget Malerarbejde ved Holmgaard Skole, som han skulde have refunderet. Sagen henlagdes indtil videre.”

1922
”Sogneraadet vedtog enstemmigt at samles til et Møde med de interesserede Kommuner om at rette en Henstilling til Koncessionshaverne for en Mariager-Faarup-Bane om at udsætte Banens Påbegyndelse, da man ansaa den nuværende Tid for ubelejligt for et saadant Arbejdes Gennemførelse.” ”Der bevilges 25 Kr. til Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre.” ”Man vedtog at henstille til Lærer Nielsen, Handest ikke oftere at skrive Konfirmanderne i Mulkt på grund af Konfirmationsforberedelse.”

1923
”Nørbæk og Omegns Mergelselskab anmoder om Tilladelse til at føre et Mergelspor over Handest Vesterland til Nørbæk. Sogneraadet har intet at indvende herimod”. ”Der forelaa en Skrivelse fra Skolekommisionen om at anskaffe en Del nødvendig Skolemateriel til Holmgaard Skole. Det overlades til Skoleforstanderen sammen med Læreren at anskaffe det nødvendige”.

1924
”Der forelaa et Andragende i august fra Else Marie Svanholm at yde hende 100 Kr. i Anledning af hendes Plejedrengs Konfirmation. Kunde ikke bevilges”. ”Marie Fjeldsted, Karlby bevilgedes Aldersrente i.H.t. Aldersrenteloven”. ”Man tilstod Laust Frank lidt Hjælp til Bestridelse af Udgifterne til Husbestyrerinden”. ”Ifølge Skrivelse fra Indenrigsministeriet i oktober tilstodes Else Marie Svanholm 50 Kr. til Konfirmationshjælp til hendes Plejesøn”. ”Sogneraadet bevilgede hver af Aldersrentenyderne en Julegave, saaledes at de gifte faar 15 Kr. og de enligstillede faar 10 Kr.”.

1925
”Søren Jensen blev antaget som Skolepedel ved den nye Skole for et vederlag af 400 Kr. aarlig, heri er indbefattet alt Rengøringsarbejde ved Skolen”. ”Man vedtog at tilskrive Amtskommissionen, at Sogneraadet intet havde at indvende mod Udstykningen af Bilidt”. ”Der forelaa et Andragende fra Læreren og Lærerinden ved Handest Skole om at der måtte blive tapetseret i 2 Værelser hos Læreren og 1 hos lærerinden i stedet for Limfarve. Bevilget”. ”Det forenede Oliekompagni ansøger om Tilladelse til Opstilling af en Bensintank ved Brugsforeningen i Handest. Sogneraadet vedtog at anbefale på Betingelse af at den nævnte Tank lægges på den modsatte Side af Vejen”.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.