Danmarkshistorisk kalender

Dag
Årstal
Begivenhed

1 1443 Christoffer af Bayern krones til dansk konge i Ribe
1559 Christian den 3. dør på Koldinghus
1851 København er ikke længere en aflåst by – Østerport holdes åben om natten
1970 Kildeskatten indføres

2 1783 Maleren C. V. Eckersberg fødes i Blåkrog

3 1749 Det første nummer af Kjøbenhavnske Danske Post Tidender udkommer. Det bliver senere til “Berlingske Tidende.”

4 1944 Digteren Kaj Munk falder som offer for et tysk “clearing-mord”.

5 1813 Rigsbanken oprettes ved en ny forordning. Den omdøbes senere til Nationalbanken.

6 1852 1800 tønder land uden for Københavns volde frigives til bebyggelse. Voldene falder og brokvartererne opføres.

7 1131 Knud Lavard bliver myrdet i Haraldsted skov.

8 1944 Kaj Munk begraves under stor folkelige bevågenhed på Vedersøe kirkegård

9 1713 Under Den Store Nordiske Krig brænder svenskerne Altona ned til grunden.

10 1910 Maleren og folkelivsskildreren Frederik Vermehren dør i København.

11 1903 Robert Storm Petersen debuterer som skuespiller på Casino teateret.

12 1827 Forfatterinden Thomasine Gyllembourg debuterer i tidsskriftet “Den flyvende Post”.

13 1736 Konfirmationen indføres.

14 1766 Frederik d. 5 dør på Christiansborg Slot
1814 Freden i Kiel. Danmark afstår Norge til den svenske konge.
1972 Frederik d. 9. dør.

15 1776 Den første lov om Indfødsret. Kun indfødte – dvs. danskere, nordmænd, slesvigere og holstenere kan beklæde statsembeder.

16 1772 Struensee, dronning Caroline Mathilde og grev Brandt bliver fængslet om natten efter et maskebal på Christiansborg.

17 1809 Der udstedes en kancelliplakat, som fastslår, at kun læger har ret til at underskrive recepter.

18 1743 Et kgl. reskript til Københavns magistrat bestemmer, at håndværkerdrenge, der lader sig hverve ikke må bruges i egentlig krigstjeneste før de er udlærte.

19 1685 Der udstedes en forordning imod “Misbrug og underslæb” med postbrevene fra København.

20 1613 Freden i Knærød undertegnes mellem Danmark og Sverige. Danmark får bl.a. lov at føre tre kroner i rigsvåbnet.
1848 Christian den 8. dør

21 1710 Der oprettes særlige domstole til behandling af skovsager – fx brændetyveri og krybskytteri.
1857 Lov om oprettelse af det kgl. Blindeinstitut, hvorved undervisning af blinde bliver en statsopgave – før blev opgaven varetaget via privat filantropi ved Selskabet Kjæden fra 1811.

22 1701 Landmilitsen oprettes, bønderkarlene skal springe soldat.

23 1739 En forordning om skolerne på landet giver børnene undervisningspligt – forordningen indskrænkes dog ca. 1 år efter.

24 1522 Ærkebispen i Lund – Didrik Slagheck – brændes på bålet for kætteri. Han var indsat af Christian den 2. imod både paven og kapitlet i Lund.

25 1559 Den afsatte konge, Christian den 2., dør på Kalundborg slot.

26 1731 Kjøbenhavns Brandforsikring oprettes.

27 1829 Polyteknisk Læreanstalt oprettes.

28 1682 En forordning påbyder, at der nu skal føres skifteprotokoller i såvel by som på land.
1768 Frederik den 6. fødes på Christiansborg.

29 1749 Christian den 7. fødes på Christiansborg.
1769 Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab stiftes.
1906 Christian d. 9. dør på Amalienborg
1918 “Slaget på Grønttorvet”. Politiet splitter en syndikalistisk arbejderdemonstration på Københavns grønttorv.

30 1850 Den første ordinære rigsdag åbnes.
1959 Grønlandsskibet “Hans Hedtoft” forliser.

31 1863 Venstreføreren Christen Berg vælges til Folketinget i Kolding-kredsen.
Dag
Årstal
Begivenhed

1 1572 Ellen Marsvin fødes i Landskrona. Som voksen bliver hun mor til Kirsten Munk, og dermed Christian den Fjerdes svigermor. Hun er kendt som en dreven administrator af sine mange godser.

2 1854 Den elektromagnetiske linje fra København via Fyn og Fredericia til Altona indvies. Nu kan der telegraferes hele vejen!

3 865 Ansgar dør i Bremen.
1014 Svend Tveskæg dør i Gainsborough.

4 1733 Stavnsbåndet indføres. Bondekarle skal blive på deres fødegods til de fylder 36 år.

5 1864 Tilbagetoget fra Dannevirke.

6 1685 En ny forordning påbyder apotekerne at udstede regninger til deres kreditkunder mindst hvert andet år.

7 1808 Geheimestatsminister Ove Høeg Guldberg dør. Han spillede en væsentlig rolle i det kup, som i 1772 førte til Struensees fald.

8 1658 Den svenske konge, Karl den 10, fører sin hær over isen fra Langeland til Lolland. Kort efter står hæren foran København.
1849 Den Danske Dyrlægeforening stiftes.

9 1670 Frederik den 3. dør i København. Christian den 5. arver som den første regent “automatisk” den danske trone.

10 1861 Centralkomiteen for oprettelse af skytteforeninger dannes.
1736 Juridisk embedseksamen indføres ved Universitetet i København.
1920 Ved folkeafstemningen i 1. slesvigske afstemningszone stemmer 75 % for genforening med Danmark.

11 1659 Stormen på København. Københavnerne slår Karl den 10.´s svenske hær tilbage.
1863 Københavns politi får mulighed for at tillade og regulere bordeldrift og offentlige fruentimmeres virke.
1901 Lov om hemmelig afstemning til rigsdagsvalg.

12 1849 Pastvang ved indenlandske rejser ophæves.
1919 8-timers dagen indføres ved lov i fabriksvirksomheder med døgndrift.

13 1775 Ifølge en ny forordning skal markedshandlende have markedspas – “told- og passerseddel”, hvis de vil sælge deres varer på markederne.

14 1661 Højesteret oprettes som landets øverste domstol.
1887 Svinehold i København forbydes.

15 1764 Digterens Jens Baggesen fødes på Korsør søbatteri.

16 1731 Ny forordning giver københavnerne ret til frit at købe mur og tagsten, uden at få dem anvist først. Ingen kan heller tvinges til at transportere mursten og tagsten fra Slesvig.

17 1702 Ordssprogssamleren og sprogforskeren Peder Syv dør i Hellested.

18 1700 Danmark overgår fra den julianske kalender til den gregorianske. Man springer dagene frem til 1. marts over, for at få orden i tidsregningen.

19 1783 Forbud mod trolovelsesfester, og mod at trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.

20 1513 Kong Hans dør i Ålborg efter et uheld til hest.
1903 Første indregistrering af danske automobiler.

21 1702 Vornedskabet på Sjælland & Lolland-Falster ophæves , karle født før Frederik den 4´s tronbestigelse kan frit flytte omkring i landet.

22 1805 Der udstedes forbud mod at foretage begravelser inde i kirkerne.

23 1908 Forfatteren Carl Ewald dør.

24 1862 Digteren og forfatteren B. S. Ingemann dør i Sorø.
1871 Dansk Kvindesamfund stiftes

25 1727 Til Grønnegadeteatrets lukning skriver Holberg stykket “De danske comoediers ligbegængelse”.

26 1658 Freden i Roskilde. Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge, Bornholm samt Trondhjem og Bohus len til svenskerne.

27 1871 Carl Jacobsen laver sit første bryg af bajersk øl på Ny Carlsberg bryggeriet.

28 1648 Christian d. 4 dør på Rosenborg slot.

29 1732 Ny toldrulle udstedes for Danmark og Norge.
Dag
Årstal
Begivenhed

1 1806 Den københavnske fodpost træder i kraft.

2 1810 Komponisten A.P. Berggren fødes i København.

3 1851 I København åbner A.C.Illum åbner forretning på Østergade 55.
4 1950 K.K. Steincke, der stod bag den store socialreform i 1933, får sin sidste ministerpost. Denne gang som justitsminister.

5 1695 Regeringen påbyder magistraterne i alle større købstæder, at der skal indrettes værtshuse til gavn for de rejsende.

5 1864 Tilbagetoget fra Dannevirke.

6 1685 En ny forordning påbyder apotekerne at udstede regninger til deres kreditkunder mindst hvert andet år.

7 1808 Geheimestatsminister Ove Høeg Guldberg dør. Han spillede en væsentlig rolle i det kup, som i 1772 førte til Struensees fald.

8 1658 Den svenske konge, Karl den 10, fører sin hær over isen fra Langeland til Lolland. Kort efter står hæren foran København.
1849 Den Danske Dyrlægeforening stiftes.

9 1670 Frederik den 3. dør i København. Christian den 5. arver som den første regent “automatisk” den danske trone.

10 1861 Centralkomiteen for oprettelse af skytteforeninger dannes.
1736 Juridisk embedseksamen indføres ved Universitetet i København.
1920 Ved folkeafstemningen i 1. slesvigske afstemningszone stemmer 75 % for genforening med Danmark.

11 1659 Stormen på København. Københavnerne slår Karl den 10.´s svenske hær tilbage.
1863 Københavns politi får mulighed for at tillade og regulere bordeldrift og offentlige fruentimmeres virke.
1901 Lov om hemmelig afstemning til rigsdagsvalg.

12 1849 Pastvang ved indenlandske rejser ophæves.
1919 8-timers dagen indføres ved lov i fabriksvirksomheder med døgndrift.

13 1775 Ifølge en ny forordning skal markedshandlende have markedspas – “told- og passerseddel”, hvis de vil sælge deres varer på markederne.

14 1661 Højesteret oprettes som landets øverste domstol.
1887 Svinehold i København forbydes.

15 1764 Digterens Jens Baggesen fødes på Korsør søbatteri.

16 1731 Ny forordning giver københavnerne ret til frit at købe mur og tagsten, uden at få dem anvist først. Ingen kan heller tvinges til at transportere mursten og tagsten fra Slesvig.

17 1702 Ordssprogssamleren og sprogforskeren Peder Syv dør i Hellested.

18 1700 Danmark overgår fra den julianske kalender til den gregorianske. Man springer dagene frem til 1. marts over, for at få orden i tidsregningen.

19 1783 Forbud mod trolovelsesfester, og mod at trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.

20 1513 Kong Hans dør i Ålborg efter et uheld til hest.
1903 Første indregistrering af danske automobiler.

21 1702 Vornedskabet på Sjælland & Lolland-Falster ophæves , karle født før Frederik den 4´s tronbestigelse kan frit flytte omkring i landet.

22 1805 Der udstedes forbud mod at foretage begravelser inde i kirkerne.

23 1908 Forfatteren Carl Ewald dør.

24 1862 Digteren og forfatteren B. S. Ingemann dør i Sorø.
1871 Dansk Kvindesamfund stiftes

25 1727 Til Grønnegadeteatrets lukning skriver Holberg stykket “De danske comoediers ligbegængelse”.

26 1658 Freden i Roskilde. Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge, Bornholm samt Trondhjem og Bohus len til svenskerne.

27 1871 Carl Jacobsen laver sit første bryg af bajersk øl på Ny Carlsberg bryggeriet.

28 1648 Christian d. 4 dør på Rosenborg slot.

29 1732 Ny toldrulle udstedes for Danmark og Norge.
Dag
Årstal
Begivenhed

1 1340 Natten til den 1. april dræber Niels Ebbesen grev Gerhard (“Den kullede greve”).
1851 Det første danske frimærke udstedes.

2 1801 Slaget på Reden. (..hvor admiral Nelson ifølge den folkelige tradition sætter kikkerten for det blinde øje….)
1805 H.C. Andersen fødes.

3 1754 Det besluttes, at det Asiatiske Kompagni må få æren (og udgiften) i forbindelse med opstilling af en rytterstatue af Frederik den 5. på Amalienborg. Statuen afsløres først i august 1771.

4 1588 Frederik den 2. dør på Antvorskov kloster.
1611 Christian den 4. erklærer svenskerne krig (Kalmarkrigen)
1696 Som den sidste dansker, henrettes den ca. 70-årige bondekone fra Falster, Anne Palles, for trolddom.

5 1877 Højesteret stadfæster dommen over Harald Brix, som i vittighedsbladet “Ravnen” har drevet spot med religionen og fornærmet kongen.

6 1603 Lægen Simon Paulli fødes i Rostock. Han blev den første, som foretog offentlige anatomiforevisninger i Danmark.

7 1857 Maleren Hans Andersen Brendekilde fødes – i Brændekilde – på Fyn. Blandt hans kendteste værker er billedet “Udslidt”.

8 1682 Thomas Kingo udnævnes til dr. theol. i følge kongeligt brev.
1818 Christian den 9. fødes på Gottorp.

9 1891 Ny lov giver gamle ret til at modtage “aldersrente” (en slags folkepension) uden at det regnes som fattighjælp.
1940 Danmark besættes af tyske tropper.

10 1533 Frederik den 1. dør på Gottorp Slot.
1611 Danmark får sin første samlede toldtarif for hele landet.
1631 En forordning forbyder tiggeri i København.

11 1901 Forbud mod enhver form for bordeldrift
1916 Den nuværende retsplejelov vedtages

12 1577 Christian den 4. fødes på Frederiksborg.
1877 “Statsminister” Estrup opløser Rigsdagen.
1892 Lov om statsstøtte til sygekasser.

13 1851 Børn, der ikke tilhører folkekirken, fritages for kristendomsundervisning i skolerne.

14 1810 Den unge digter Steen Steensen Blicher ansættes som adjunkt ved Randers latinskole. Allerede året efter forlader han dog stillingen.

15 1646 Christian den 5. fødes på Flensborghus.
1683 Christian den 5. udsteder “Danske Lov”, den første samlede lov, som gælder for hele landet.
1689 Sophie Amalienborg brænder under en opera i anledning af Christian den 5.´s fødselsdag. Næsten 200 mennesker omkommer.
1930 Den nuværende straffelov vedtages.

16 1702 Ordssprogssamleren og sprogforskeren Peder Syv dør i Hellested.

18 1700 Danmark overgår fra den julianske kalender til den gregorianske. Man springer dagene frem til 1. marts over, for at få orden i tidsregningen.

19 1783 Forbud mod trolovelsesfester, og mod at trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.

20 1513 Kong Hans dør i Ålborg efter et uheld til hest.
1903 Første indregistrering af danske automobiler.

21 1702 Vornedskabet på Sjælland & Lolland-Falster ophæves , karle født før Frederik den 4´s tronbestigelse kan frit flytte omkring i landet.

22 1805 Der udstedes forbud mod at foretage begravelser inde i kirkerne.

23 1908 Forfatteren Carl Ewald dør.

24 1862 Digteren og forfatteren B. S. Ingemann dør i Sorø.
1871 Dansk Kvindesamfund stiftes

25 1727 Til Grønnegadeteatrets lukning skriver Holberg stykket “De danske comoediers ligbegængelse”.

26 1658 Freden i Roskilde. Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge, Bornholm samt Trondhjem og Bohus len til svenskerne.

27 1871 Carl Jacobsen laver sit første bryg af bajersk øl på Ny Carlsberg bryggeriet.

28 1648 Christian d. 4 dør på Rosenborg slot.

29 1732 Ny toldrulle udstedes for Danmark og Norge.
[php snippet=4]
[php snippet=5]